تئاتر

۱۹ فروردین ۱۳۹۶

حاشیه های جشنواره گاهی باعث دلخوری ام می شود.

حاشیه های جشنواره گاهی باعث دلخوری ام می شود.

۱۹ فروردین ۱۳۹۶

نقش خوب را هرجا که باشد، دوست دارم

نقش خوب را هرجا که باشد، دوست دارم

۱۹ فروردین ۱۳۹۶

فرهاد آئیش: به کسانی که از صنف خود همسر می گزینند...

فرهاد آئیش: به کسانی که از صنف خود همسر می گزینند...

۱۹ فروردین ۱۳۹۶

امروزه با بحران تماشاگر روبرو هستیم

پیام دهکردی: جشنواره باید فرآیندی شعورمند باشد.

۱۵ فروردین ۱۳۹۶

احساسی‌ترین گفتگوی بهاره رهنما

بهاره رهنما، بازیگر «عامدانه، عاشقانه، قاتلانه»: دنیای امروز از مرزهای جنسیت، عبور کرده است./ صحنه و تئاتر، مهمترین چیز در زندگی من هستند./ جشنواره فرصت دیدار دوباره و یادگیری از یکدیگر است.