هدیه تهرانی و بحران در سیاره‌ای کوچک

مصاحبهٔ اکبر عالمی با هدیه تهرانی در حاشیهٔ افتتاحیهٔ جشنوارهٔ فیلم سبز. هدیه تهرانی و اکبر عالمی عضو هیئت داوران ششمین جشنوارهٔ فیلم سبز هستند.

بازنشر
Widget is loading comments...