«از خون و جنون»؛ بازی ماه هفدانگ (شهریور ۹۶)

«هل بلید: قربانیِ سنوآ» اواسط مردادماه منتشر شد و با کیفیت مثال زدنی اش همه را شوکه کرد؛ به این ترتیب توانست از سد رقبایی چون «آنچارتد: میراث گمشده» نیز بگذرد و به عنوان بازی ماه هفدانگ انتخاب شود. 

بازنشر
Widget is loading comments...