حسین علیزاده در زادروزش: ای کاش مسئولین درک داشته باشند

گفتگوی اختصاصی و کوتاه هفدانگ با حسین علیزاده در سالروز تولدش با آرزوهایی برای موسیقی، مسئولین و ایران.

بازنشر
Widget is loading comments...