کمدی دلارته روشنفکری در شب دشنه‌های بلند

هفدانگ تئاتر: نمایش شب دشنه‌های بلند به کارگردانی علی شمس از یکم مرداد ماه در تئاتر مستقل تهران روی صحنه رفته است. موضوع این نمایش مبتنی بر تاریخ نمایش نامه نویسی در چند دهه اخیر است که علی شمس با روایتی پست مدرن به آن پرداخته است.

بازنشر
Widget is loading comments...