دومین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی

هفدانگ: کنسرتهای اولین روز جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی
۱۸ آذر ۱۳۹۶

هفدانگ: کنسرتهای اولین روز جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی

گزارش اختصاصی هفدانگ از اولین روز دومین دوره جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی