تک نوازی پیانوی قطعه ای از شوبرت با اجرای «خاتیا بونیاتیشویلی»

موزیک ویدیوی اجرای «ایمپرامپتوی شماره ۳» از شوبرت با اجرای خاتیا بونیاتیشویلی، پیانیستِ گرجستانی را در هفدانگ تماشا کنید. 

بازنشر
ورود

نظر شما

برای نظر دادن لازم است وارد سیستم شوید.نظر کاربران